کانال بزم غزل 📚

ثبت گروه و کانال تلگرام

کانال بزم غزل 📚

زن که حالش با:<br>کتاب ؛شعر؛ترانه وبایک فنجان <br>قهوه خوب شود؛احدی براو پیروز نمی شود..<br>حتی زندگی هم دربرابرش شکست <br>میخورد

تعداد عضو در کانال تلگرام
1 246 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/19/2023 7:29:35 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM