𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚃𝚎𝚡𝚝♡

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚃𝚎𝚡𝚝♡

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش <br>♡<br>♡<br>♡<br>♡<br>ارتباط با ادمین،ارسال سوژه،انرژی ،انتقاد، پیشنهاد و.... https://telegram.me/BiChatBot?start=sc-1651619-ab8KFUz

تعداد عضو در کانال تلگرام
954 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
4/2/2024 4:23:40 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/5/2024 4:23:00 AM