✨𝖜𝖊𝖙 𝖒𝖊𝖒𝖔𝖗𝖎𝖊𝖘✨

ثبت گروه و کانال تلگرام

✨𝖜𝖊𝖙 𝖒𝖊𝖒𝖔𝖗𝖎𝖊𝖘✨

𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆🥳🥳<br><br>رنـڄ سـنـے گــروه نداریم<br>𝓜𝓐𝓵𝓮𝓚•<br><br>1_پیوے رفتن بدون اجازہ ممنو؏🚫<br>2_دخالت در ڪار ادمینا ممنو؏🚫<br>3_بی ادبے و بی احترامے ممنو؏🚫<br>4_ویسڪال ازاد✅مخ زنے ازاد✅ <br> 🥳خوش باشید

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 331 members, 18 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
3/23/2024 10:42:09 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/26/2024 10:42:09 AM