• تیکه تکست | 𝐭𝐢𝐤𝐞 𝐭𝐞𝐱 •

ثبت گروه و کانال تلگرام

• تیکه تکست | 𝐭𝐢𝐤𝐞 𝐭𝐞𝐱 •

♡𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥♡<br>☙ 𝒃𝒊𝒐<br>✎ 𝒕𝒆𝒙𝒕<br>⛤ 𝒑𝒊𝒄<br>⚉ 𝒑𝒓𝒐<br>♬ 𝒎𝒖𝒔𝒊c<br>لطفالینکمون پخش کنید🌸<br>https://t.me/tike_textss

تعداد عضو در کانال تلگرام
444 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
3/2/2024 7:58:31 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
4/16/2024 9:49:51 AM