-𝐓𝐄𝐇𝐑𝐎𝐍𝐈𝐀°🗽°

ثبت گروه و کانال تلگرام

-𝐓𝐄𝐇𝐑𝐎𝐍𝐈𝐀°🗽°

🔸️به سوپر گروه قدیمی ࡈߊߺܣܝ‌ࡐ‌ࡅ߭ࡅ࡙ߊ خوش اومدین🔸️<br>🔹️رعایت ߊ‌ܥ‌‌ܥ̣ߺ و ߊ‌حࡅ߳ܝ‌ߊ‌ܩܢ اولویت اوله🔹️<br>🔸️ادعا نمیکنیم که ܢ̣ܣࡅ߳ܝ‌یܝ̇ߺیܩܢ ثابت میکنیم🔸️<br>🔹️به همراه ࡐ‌ࡅ࡙ܢܚܭߊ‌ܠܙ ²⁴ ساعته🔹️<br>🔸️بکس ࡅ߳ܣܝ‌ߊ‌ܔ و ܭܝ‌ܥܼܢ🔸️<br>🔹️حوܩܘ و ߊ‌طܝ‌ߊ‌ܦ̇ߺܙ‌🔹️

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 070 members, 2 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:44:33 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM