کــرمــــان❤️بـــم

ثبت گروه و کانال تلگرام

کــرمــــان❤️بـــم

چنل گروه <a href="https://t.me/WTF_75">@WTF_75</a><br><br>🌸⃝▷𝑾𝒆𝒍𝒍𝒄𝒐𝒎 𝑻𝒐 𝑮𝒑▷⃘⃝🌸 <br>⚜اولویت ادبو احترام💁‍♀🫶<br>⚜️ویسکال و بازی 24ساعته⏰️<br>⚜️بحث سیاسی و مذهبی ممنوع<br><br><br>کرمان_بم_جیرفت_و....

تعداد عضو در گروه تلگرام
8 079 members, 19 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:42:57 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM