🌙 کوچه باغ رفقا 🌞

ثبت گروه و کانال تلگرام

🌙 کوچه باغ رفقا 🌞

به فصل بهار نارنج دل من اگر پا گذاشتی<br>کمی چشمانت را ببند<br>نفسی عمیق بکش<br>شاید از یاد بردی بهار نارنج ها میمیرند …<br>آقـایون𝟯𝟬🤴خانوم ها𝟐𝟕👸<br> <br>مدیریت پیوی با خودتونه اما مزاحمت گروه با ما <br>گپ فقط شوخی خنده لطفاً جنبه<br><br>بازگشت همع ب سوے ماست

تعداد عضو در گروه تلگرام
8 members
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:39:16 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM