کتابخونای قمی

👌فقط آدم حسابیا جوین بدن<br>💥جایی برای گپ و آشنایی قمیای کتابخون<br>✋️ به فعالا ادمینی داده میشه<br>🥂به زودی مسابقه کتابخونی و میتینگ<br>🚫حرف نامربوط = بن

تعداد عضو در کانال تلگرام
30 members
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:37:03 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM