حلقه طلایی

🚫📿{†در این دنیا که نامردی مرام است:; مکن مردی که مردی حرام است†}📿🚫😉<br>﴿ چت ازاد﴾<br>﴿دعوا و بحث ممنوع﴾‼️❌<br>(لٌِف خِْز شُدِٖه ،بِزارٕ رو بٍِیصِٰدا) <br>(🚫پی وی🚫)<br>(🚫فحش ممنوع🚫)<br>) زیر 25 ممنوع )

تعداد عضو در گروه تلگرام
102 members, 9 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:34:46 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM