🌻شّمّـ۪ـعّ🕯گّـ۪ـلّ🌹ܝ݆ߺܝ‌وߊ‌ܝ̇ߺܘ🦋

ثبت گروه و کانال تلگرام

🌻شّمّـ۪ـعّ🕯گّـ۪ـلّ🌹ܝ݆ߺܝ‌وߊ‌ܝ̇ߺܘ🦋

🕯〓▩شـ۪ـمـ۪ـع🌺گـ۪ـل پـ۪ـروانـ۪ـه▩〓🦋<br>🔰▩🌛🌹کردستان کل شهرها🌹💙💠<br>🔰▩افراد مودب و باشخصیت💛💠<br>🔰▩رعایت ادب و احترام الزامی 🩵💠<br>🔰▩مزاحمت توهین بحث سیاسی اخراج💚💠<br>🔰▩با ما باشید ویسکال بازی سرگرمی❤️💠<br>🔰▩داشتن عکس پروف الزامی 💜💠<br>🔰▩به خیر بین ⚜🌿✨✅

تعداد عضو در گروه تلگرام
13 452 members, 62 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:12:20 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:51 AM