🩷ߊ‌یܝ‌ߊ‌ܔ𝑽𝒐𝒊𝒄𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍ܝ݆ߺߊ‌ࡅ߳ߊ‌یߊ🩷

ثبت گروه و کانال تلگرام

🩷ߊ‌یܝ‌ߊ‌ܔ𝑽𝒐𝒊𝒄𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍ܝ݆ߺߊ‌ࡅ߳ߊ‌یߊ🩷

<div dir="rtl"> <p>❌️ دعوتی رسمی نیست! 🚫</p> <p>➖️➖️➖️➖️</p> <p>😍 به جمع جذاب و پرانرژی ما بپیوندید!</p> <p>➖️➖️➖️➖️</p> <p>🩸 شما می‌توانید عضو بی‌نظیر ما باشید!</p> <p>➖️➖️➖️➖️</p> <p>✅️ گروه بازی و سرگرمی باز است، منتظر شما هستیم! 🎮</p> </div>

تعداد عضو در گروه تلگرام
72 274 members, 169 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/18/2024 4:11:17 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
3/16/2024 9:49:00 AM