💊تکست سنگین 🎭

✍🏿یوقتایی ام باید حرفتو بزنی<br> تا بفهمن، میفهمی <br>و واسه چی ساکت بودی :)<br>ادمین⤵️<br><a href="https://t.me/Ghadir051">@Ghadir051</a><br>اینستا⤵️<br>https://www.instagram.com/Ghadir_051<br><br> کانال متن↩️<br><a href="https://t.me/tkst_Sngin">@tkst_Sngin</a>

تعداد عضو در کانال تلگرام
39 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/16/2024 11:30:09 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
2/19/2024 11:30:00 PM