🩸𝐍𝐞𝐖 𝐘𝐨𝐫𝐊🎙

ثبت گروه و کانال تلگرام

🩸𝐍𝐞𝐖 𝐘𝐨𝐫𝐊🎙

「welcome guys」&#39;🖤🍻&#39;「New.York 」<br><br> ༆ 𝒇𝒐𝒉𝒔𝒉 ➠ 𝒓𝒆𝒎𝒐𝒗𝒆<br>༆ 𝒍𝒊𝒏𝒌 ➠ 𝒓𝒆𝒎𝒐𝒗𝒆🎃𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒍 ➠ 24𝒉 🎙<br>𝒄𝒉𝒂𝒍𝒆𝒔𝒉 ➠ 𝒋𝒂𝒚𝒆𝒛𝒆 🎁𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄 ➠ 𝒕𝒊𝒎𝒆 🎶<br><br>🌏مرکز ماییم، بقیه در حال⛷ #اسکی🚫 از ما 🏂

تعداد عضو در گروه تلگرام
24 984 members, 71 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
2/6/2024 4:37:14 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
2/16/2024 9:49:51 AM