🎹هُمدُرُنگ ایل بَختیاری🎹

ثبت گروه و کانال تلگرام

🎹هُمدُرُنگ ایل بَختیاری🎹

💫💥🎹من‌ لُرَم زاگرس نشین باافتخارازنژادکوروشم بااقتداربختیاری زاده ام ایلم همیشه استواریه قبیله مقتدرفرقی ندارد7💙4🎹💥💫<br>#دورهمی ایل بختیاری💙<br>#خوزستان_اصفهان_لرستان_4mb💙<br>#دعواوبی ادبی⛔️<br>#پیوی بدون اجازه⛔<br>#احترام نشانه شخصیت شماست 🥀<br>#اصالت در گفتار🥀

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 027 members, 16 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/16/2023 4:43:19 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM