ߊ‌ܩߊ‌ܝ‌ߊ‌ࡅ߳ߺߺܙ ߊ‌ܢܚܠߊ‌ܩܨ ߊ‌ܦ̇ܫ̇ߊ‌ࡅ߭ܢܚࡅ߳ߊ‌ࡍ߭

ثبت گروه و کانال تلگرام

ߊ‌ܩߊ‌ܝ‌ߊ‌ࡅ߳ߺߺܙ ߊ‌ܢܚܠߊ‌ܩܨ ߊ‌ܦ̇ܫ̇ߊ‌ࡅ߭ܢܚࡅ߳ߊ‌ࡍ߭

تابع قوانین امارات اسلامی افغانستان🤍🇦🇫<br><br>فحاشی و نژاد پرستی ❌<br>شوخی و مزاق بدون اجازه ❌<br><br>پشتون_تاجیک_هزاره_ازبیک_ایماق_ترکمن_قزلباش_بلوچ_نورستانی_پشه‌ای_پامیری_سادات_قرقیز_گوجر_براهویی_مغل_ارمور_کرد_یک_ملت افغانستان🫶

تعداد عضو در گروه تلگرام
1 002 members, 20 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/16/2023 9:56:10 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM