ܥ݆ܝ̇ߺܥ‌‌ ܦ̈ܥ‌‌ܩܢ ࡅ߳ߊ ܝ‌ܢܚیܥ‌‌ܔ

ثبت گروه و کانال تلگرام

ܥ݆ܝ̇ߺܥ‌‌ ܦ̈ܥ‌‌ܩܢ ࡅ߳ߊ ܝ‌ܢܚیܥ‌‌ܔ

ܥ݆ࡅ߭ܥ‌‌ ܦ̈ܥ‌‌ܩܢ ࡅ߳ߊ ܝ‌ܢܚࡅ࡙ܥ‌‌ࡍ߭ <br>🇹🇷: ܦ̈ܥ‌‌ܩܢ ߊ‌ࡐ‌ܠܙ : ܥࡅ߭ܢ̣ܘ ܥ‌‌ߊ‌ܢܚ݅ࡅ߳ܘ ܢ̣ߊ‌ܚ݅ࡍ <br>ܧܥ‌‌ܩߊ‌ܨ ܢ̣ܫܥ‌‌ܨ ܝ݆ߺܢܚ݅ࡅ߳ߺߺܙ ܢܚܝ‌ܚ݅ࡍ ܩࡅ࡙ߊ‌ܥ‌‌ 🤪 🇦🇿

تعداد عضو در گروه تلگرام
181 members, 9 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/16/2023 9:48:29 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM