/𝑇𝐴𝐿𝐾𝐻𝑂_𝑆𝐻𝐼𝑅𝐼𝑁/

ثبت گروه و کانال تلگرام

/𝑇𝐴𝐿𝐾𝐻𝑂_𝑆𝐻𝐼𝑅𝐼𝑁/

😍🥰یه ذهن منفی هیچوقت بهت یه زندگی مثبت نمیده<br>مثبت فکر کن مثبت رفتار کن جمعمون پایدار بمونه🥰😍 <br><br>https://t.me/+omOX8iuc5aI5YzE0

تعداد عضو در گروه تلگرام
192 members, 8 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
1/5/2024 2:25:32 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM