دهه هشتادی 8⁰ 💜🪬🎃

ثبت گروه و کانال تلگرام

دهه هشتادی 8⁰ 💜🪬🎃

ᎳᎬᏞᏟᏫᎷᎬ ᎢᏫ<br>دهه ی هشتادیا 8⁰💜🪬🎃<br>ᐕ◇•◇𝑘ℎ𝑎𝑧➛‌𝑛𝑎𝑏𝑎𝑠ℎ 🍁🐙<br>ᐕ◇•◇𝒓𝒆𝒍➛‌𝒃𝒛𝒏🫂💍<br>ᐕ◇•◇𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒕➛‌24<br>https://t.me/+ooC8nYB1XYoxMWU0

تعداد عضو در گروه تلگرام
793 members, 12 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:11:13 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM