💌♡عَِشَِـَِقَِ بَِیَِ پَِـَِـاَِیَِاَِنَِ♡💌

ثبت گروه و کانال تلگرام

💌♡عَِشَِـَِقَِ بَِیَِ پَِـَِـاَِیَِاَِنَِ♡💌

💌🤝سلام خوش اومدید💌<br>💌📚✍️قوامین گروه ما😍💌<br>💌بی ادبی بی☆ احترامی نکن👌<br>💌گیف وچت 🔞ممنوع⛔️<br>💌پی وی بدون اجازه =اسپم💯<br>💌لینک توگروه یاپی وی ریمو💪<br>💌بحث وپست سیاسی ممنوع⛔️<br>💌عکس پروف و اسم الزامیست💯<br>💌بازی سرگرمی ویسکال داریم💃<br>💌کنارهم خوش باشید🍷🧸

تعداد عضو در گروه تلگرام
61 members, 2 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
1/3/2024 11:43:47 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM