🅴🅺🅸🅿 🅺🅷🅰🆂

ثبت گروه و کانال تلگرام

🅴🅺🅸🅿 🅺🅷🅰🆂

🅴🅺🅸🅿 🅺🅷🅰🆂<br>⚜ویسکال۲۴ساعت🧭<br>⚜ورود افرادبی جنبه ممنوع 🚫<br> ⚜پی وی بدون اجازه ممنوع 🚫<br>⚜توهین وبی ادبی ممنوع= ریمو 🚫<br>⚜گذاشتن لینک ممنوع 🚫<br>⚜دادن اصل الزامی می‌باشد ، درغیراینصورت بن✅<br>♻️ادب واحترام حرف اول ماست♻️<br>تامیتونی بگوبخندخوش باش😜

تعداد عضو در گروه تلگرام
3 557 members, 23 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 5:25:02 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM