مدرسه موشها

گپ مشتیا😍 <br>گپمون خاص😌<br>واسه بکس آس😎<br>سرمون بالاس😊<br>چون بالاسرمون خداس😉<br>مدیرش از اون باحالاس😍<br>جاتون توقلب ماس❤<br>جای بی ادبا تولیست سیاس😐<br>هرکی بیاد باعث خوشحالیه خودشوماس😍<br>پی وی خانمها ممنوع😕<br>ویسکال ۲۴ ساعته<br>ادب شما نشانه شخصیت شماس<br>باتشکر❤

تعداد عضو در گروه تلگرام
433 members, 7 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
11/7/2023 8:02:31 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM