میتینگ تهران کرج شهریار اسلامشهر😍

ثبت گروه و کانال تلگرام

میتینگ تهران کرج شهریار اسلامشهر😍

هرهفته دورهمی توی بهترین باغ هاو کافه های <br>کرج و شهریار<br>درطول هفته چت و بگو بخند جمعه ها دیداروبزن بکوب🧿<br><br>توهین=اخطار در صورت تکرار سکوت ⛔<br>بحث سیاسی ممنوع ❌<br>توهین قومیتی اصلااا نداریم=بن ⛔<br>پی وی بدون اجازه اخطار و بن ❌<br>دخالت در کار ادمینا اخطار ⛔

تعداد عضو در گروه تلگرام
2 484 members, 45 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
11/6/2023 5:17:24 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM