⁶⁰₇₀⁸⁰𝐀𝐓𝐑𝐄 𝐘𝐀𝐒گپ عطر یاس 🍒🍓🍒❤🇮🇷

ثبت گروه و کانال تلگرام

⁶⁰₇₀⁸⁰𝐀𝐓𝐑𝐄 𝐘𝐀𝐒گپ عطر یاس 🍒🍓🍒❤🇮🇷

🕆<br>✞𝐋𝐈𝐍𝐊→ 𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞❌<br>✞𝑷𝑽→𝐑𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞❌<br>✞ 𝐕𝐈𝐂𝐄 𝐂𝐀𝐋𝐋²4🎙<br>✞ 𝐃𝐀𝐇𝐄 𝟔𝟎 |𝟕𝟎 | 𝟖𝟎 <br>-|𝐁𝐚 𝐣𝐚𝐧𝐛𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐡𝐢𝐦🌙| †<br> ((( 👸👑 زن سالاری👸👑 ))) <br>#هر روز چالش جرعت حقیت_شلوغترین_گپ_تلگرام🤘🏻😉

تعداد عضو در گروه تلگرام
28 462 members, 559 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 11:22:21 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM