🧿بچه های بامعرفت🧿

ثبت گروه و کانال تلگرام

🧿بچه های بامعرفت🧿

💚معرفت دُرّ گرانیست،به هرکس ندهند❤️<br><br>⛓️💎᪣ᬼ🔞❥▰࿇ʳᵉᵐᵒᵛᵉ💜🥂 <br>⛓️💎᪣ᬼfºʰˢʰ❥▰࿇ʳᵉᵐᵒᵛᵉ💜🥂 <br>⛓💎᪣ᬼ→Lғ Nᴅᴇ←• ⃟⃦⃘⃐⃤‌💜🥂 <br>⛓💎᪣ᬼ→ˢʰᵃᵏʰ⇀ⁿᵃˢʰᵒ ⃟⃦⃘⃐⃤‌💜🥂

تعداد عضو در گروه تلگرام
39 594 members, 519 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 9:04:39 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM