𝑪𝑳𝑰𝑴𝑨𝑿

جنبه شرط اوله&#33;📍<br><br>با کسی شوخی نداری شوخی نکن، دلخوری پیش نیاد&#33;📍<br><br>💎دنیایی از خنده به همــراه چالش و بازی های جایزه دار💎 <br><br><br>⬇️ انتفاد و پیشنهاد ⬇️<br><br><a href="https://t.me/akamrahimi">@akamrahimi</a>

تعداد عضو در گروه تلگرام
14 499 members, 277 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 9:04:26 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM