کانال گیزمیز 💯

﷽<br><br>ارسال سوژه👈 <a href="https://t.me/alogizmiz">@alogizmiz</a><br><br>تبلیغات👈 <a href="https://t.me/gizmiz_ad">@gizmiz_ad</a><br><br>منصور قیامت👈 instagram.com/igizmiz

تعداد عضو در کانال تلگرام
920 645 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 8:04:52 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM