پاتوق دوستان صمیمی ❤️❤️💕💕

ثبت گروه و کانال تلگرام

پاتوق دوستان صمیمی ❤️❤️💕💕

∙∙·▫▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ ● نام گروـہ : پاتوق בوستاט صمیمی<br>❤️همـہ اومـבیم شاב باشیم❤️<br>آقایوט بالای۲۵خانوم ها بالای۲۳<br>توهین و بے اבبے ممنوع🚫⛔️<br>پے وے بـבوט اجازـہ نریم خنـבـہ و شوخے آزاב❤️❤️ ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫▫·∙∙●

تعداد عضو در گروه تلگرام
727 members, 14 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/24/2023 4:53:41 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM