محفل خوبان

✍️ورودعزیزانঊٌ۝ঈبالای ۳۵ سال ঊٌ۝ঈفقط😍<br>✍️چتঊٌ۝ঈفقط فارسیঊٌ۝ঈلطفا🌸<br>✍️احترامঊٌ۝ঈبه‌عقایدواعتقادات‌همدیگهঊٌ۝ঈلطفا🌷<br>✍️🎤ویس‌چتঊ۝ঈشبانه‌روزی شعر خوانی هر روز ساعت ۱۹<br>✍️🎮بازیঊٌ۝ঈچالشঊٌ۝ঈهمیشه‌داریم🤪<br>✍️لینک‌وتبلیغاتঊٌ۝ঈدعواوبی‌ادبی‌ و‌ درخواست‌پیویঊٌ۝ঈر

تعداد عضو در گروه تلگرام
18 202 members, 300 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/24/2023 4:07:10 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM