کافه دکلمه

همراه با گویندگان<br>#دکلمه<br>کانالی برای شنیده شدن &#33;<br>این صداست که می ماند&#33;<br> ارسال آثارو ارتباط با ادمین <br><a href="https://t.me/mf15906">@mf15906</a><br><a href="https://t.me/lonelymoon97">@lonelymoon97</a><br><a href="https://t.me/Maryamm7977">@Maryamm7977</a><br>🔹اینستاگرام ما: instagram.com/ejazeseda

تعداد عضو در کانال تلگرام
20 160 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/23/2023 7:45:59 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM